آرشیو اخبار

به گزارش سازه گستر سایپا:

بازدید مدیرعامل سازه گستر سایپا از شرکت های زنجیره تامین

علی اصغر حسن زاده، مدیرعامل شرکت سازه گستر به اتفاق هیئت همراه از فرمان خودرو سپاهان ، جهت بررسی وضعیت تولید و تعامل هرچه بیشتر با قطعه سازان، بازدید کرد.

به گزارش سازه گستر سایپا:

بازدید مدیرعامل سازه گستر سایپا از شرکت های زنجیره تامین

علی اصغر حسن زاده، مدیرعامل شرکت سازه گستر به اتفاق هیئت همراه از فرمان خودرو سپاهان ، جهت بررسی وضعیت تولید و تعامل هرچه بیشتر با قطعه سازان، بازدید کرد.

به گزارش سازه گستر سایپا:

بازدید مدیرعامل سازه گستر سایپا از شرکت های زنجیره تامین

علی اصغر حسن زاده، مدیرعامل شرکت سازه گستر به اتفاق هیئت همراه از فرمان خودرو سپاهان ، جهت بررسی وضعیت تولید و تعامل هرچه بیشتر با قطعه سازان، بازدید کرد.

به گزارش سازه گستر سایپا:

بازدید مدیرعامل سازه گستر سایپا از شرکت های زنجیره تامین

علی اصغر حسن زاده، مدیرعامل شرکت سازه گستر به اتفاق هیئت همراه از فرمان خودرو سپاهان ، جهت بررسی وضعیت تولید و تعامل هرچه بیشتر با قطعه سازان، بازدید کرد.