نمایشگر دسته ای مطالب

null بازديد مديرعامل سازه گستر سايپا از شركت هاي زنجيره تأمين

مديرعامل شركت سازه گستر با هدف بررسي وضعيت زنجيره تأمين از شركت فرمان خودرو سپاهان بازديد كرد.

به گزارش سازه گسترسايپا: علي اصغرحسن زاده ، مديرعامل شركت سازه گستر به اتفاق هيئت همراه از فرمان خودرو سپاهان ، جهت بررسي وضعيت توليد و تعامل هرچه بيشتر با قطعه سازان، بازديد كرد.

مهندس حسن زاده ضمن بازديد نزديك از خطوط توليد اين شركت با مديران اين مجموعه توليدي به تعامل و گفت وگو پرداخت.
مديرعامل شركت سازه گستر با برشمردن برنامه هاي تدوين شده در حوزه زنجيره تأمين بويژه در زمينه هاي ساخت داخل ، در خلال بازديد خطوط توليد، خاطرنشان كرد: گروه خودروسازي سايپا از نزديك وضعيت و شرايط حوزه تأمين را رصد مي كند و براين اعتقاد هستيم بسیاری از مشکلات صنعت خودرو در زنجيره تامين  با تکیه بر توان داخلی و ظرفيت هاي بومي قابل حل شدن است.
مهندس علي اصغرحسن زاده درادامه افزود: امروز شاهد يك تحول بزرگ در صنعت قطعه سازي هستيم و همانطور كه رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند "توجه به استعدادهای بومی و توان داخلی”  آن هم با رویکرد  "عزم ملی و مدیریت جهادی” سرلوحه كار ما خواه بود و شركت فرمان خودروسپاهان با اين رويكرد تحولي جديدي را در حركت به سوي ساخت داخل مجموعه جعبه فرمان خودرو آغاز نموده.
مديرعامل سازه گسترتصريح كرد : نفس وجود تحريم يك واقعيت است اما درطي سالهاي اخير با تاسي از فرهنگ مقاومت يادگرفتيم با تقويت بنيانهاي اقتصاد داخلي و حركت به سوي ظرفيتهاي بومي توطئه هاي دشمن را در جنگ اقتصادي خنثي نماييم و اين حركت تا رسيدن به حداقل واردات خصوصا قطعات خودرويي ادامه خواهد داشت و مديريت ارشد گروه سايپا و زنجيره تامين براين راهبرد تاكيد اساسي دارند.
ايشان خاطرنشان كردند تمامي شركتهايي كه نگاه به ساخت داخل را الويت كاري خود قرار ميدهند ، به صورت خاص حمايت خواهيم نمود و در يك سال گذشته براساس نتايج به دست آمده موفقيتهاي چشمگيري را دراين زمينه تجربه كرده ايم . درحال حاضر با حضور در شركت فرمان خودرو سپاهان اين نويد را خواهيم داد كه كشور بزودي از واردات بخشي از قطعات خوصا قطعات با تكنولوژي بالابي نياز خواهد شد.
مهندس علي شيخ زاده عضو هئيت مديره و قائم مقام مديرعامل سايپا ضمن برشمردن اهميت مزاياي اقتصادي نهضت ساخت داخل يادآور شد با بهره برداري كامل اين پروژه شاهد صرفه جويي هاي ارزي قابل توجهي خواهيم بود كه در خور تحسين است.
درپايان اين بازديد نشستي با محوريت حل مشكلات زنجيره تامين و تدوين برنامه هاي حركت به سوي نهضت ساخت داخل برگزارشد.