اسناد

اسناد

عنوان دانلود
لزوم حك كد شناسايي و تاريخ توليد بر روي قطعات دانلود فایل
راهنما و الزامات بسته بندی قطعات خودرو در تامین کنندگان گروه سایپا دانلود فایل
الزامات یکپارچه سیستم مدیریت کیفیت تامین کنندگان گروه سایپا دانلود فایل
الزامات سيستم تاييد و تصويب مواد شيميايي در حوزه تامين كنندگان گروه سايپا دانلود فایل
الزامات سیستم تایید و تصویب قطعه تامین کنندگان گروه سایپا دانلود فایل
آدیت محصول به روش SQFE در تامین کنندگان گروه سایپا دانلود فایل
آدیت قطعات و زیرمجموعه های بدنه در تامین کنندگان گروه سایپا ​ دانلود فایل
آدیت فرآیند قطعات ایمنی تامین کنندگان گروه سایپا دانلود فایل
آدیت فرآیند تامین کنندگان گروه سایپا​ دانلود فایل